Integrisani sistem menadžmenta | com4t
O Nama » Integrisani sistem menadžmenta

Svi poslovni procesi COM-4T-a su deo integrisanog menadžment sistema: kvaliteta - ISO 9001, bezbednosti informacija - ISO/IEC 27001, upravljanja IT uslugama - ISO/IEC 20000-1, zaštite životne sredine - ISO 14001,  bezbednosti i zdravlja na radu - OHSAS 18001. Osnova našeg integrisanog menadžment sistema je analiza zahteva svih zainteresovanih strana, identifikacija ciljeva prema zainteresovanim stranama, definisanje indikatora realizacije ciljeva, praćenje performansi, realizacija cija mera poboljšanja. Upravljanje rizikom je sistemski integrisano u sve poslovne procese integrisanog menadžment sistema u cilju ostvarenje zahteva Politike integrisanog menadžment sistema koju je usvojio top menadžement.

POLITIKA INTEGRISANOG MENADŽMENT SISTEMA (QMS, ISMS, SMS, EMS, OHSAS)

Naš primarni interes je ispunjenje zahteva korisnika. Rešavamo sve zahteve koje je specificirao korisnik, ali i nestandardne zahteve koje korisnik nije iskazao, ali koji su opšteprihvaćeni ili su posledica drugih propisa i normativnih akata  i težimo stalnom povećanju zadovoljstva korisnika, a to su sve organizacije koje koriste informacione i komunikacione tehnologije u osnovi svog poslovanja.

Nudimo proizvode od proizvođača koji su ili lideri u svom poslu ili izrađuju proizvode vrhunskog kvaliteta tako da predstavljaju nezvanične industrijske standarde u svojoj oblasti.

Naš tim stručnih inženjera, u okviru tehničke podrške za proizvode i rešenja koje isporučujemo, pruža različite vrste podrške u najkraćem mogućem odzivu i uz punu posvećenost.

Prema našim isporučiocima negujemo i razvijamo zastupnički i sistem integratorski i/ili distributerski paretnerski odnos. Permanentno obrazujemo zaposlene u cilju praćenja savremenih tendencija za našu oblast poslovanja. Svi naši stručnjaci poseduju odgovarajuća najnovija ekspertska znanja potvrđena nizom neophodnih sertifikata za obavljanje svojih poslova. Svi zaposleni se odlikuju kako stručnošću i pouzdanošću, tako i potpunom lojalnošću prema COM-4T.

Neprekidno unapređenje poslovnih procesa je prioritetni zadatak rukovodstva COM-4T. Svi poslovi koje prihvati COM-4T se planiraju saglasno specificiranim zahtevima i ugovornim obavezama i permanentno preispituju uz stalno komuniciranje sa korisnicima, a na kraju su podložni odgovarajućoj  verifikaciji i validaciji.

Korisniku nudimo i isporučujemo, uz garanciju, samo ono što mu je zaista neophodno po najnižoj ceni za prihvatljivi nivo funkcionalnosti i pouzdanosti.
Izgrađujemo i unapređujemo prepoznatljivi kodeks poslovnog ponašanja na utvrđenim, savremenim principima. Naš primarni resurs su informacije. Primenom organizaciono – tehničkih kontrolnih mera, sistemski upravljamo rizikom u cilju sprečavanja bezbednosnih incidenata.

U potpunosti smo posvećeni prevenciji povreda i ugrožavanju zdravlja svojih zaposlenih, ugovornih saradnika i posetilaca, kao i neprekidnom unapređenju sistema upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu i njegovog učinka.

Svi zaposleni i rukovodstvo u COM-4T su opredeljeni u sprečavanju i eleminisanju zagađivanja životne sredine i doprinosu zaštiti zdravlja i bezbednosti na radu, kako bi:

 • Identifikovali sve aspekte koji imaju i koji mogu da imaju uticaj na životnu sredinu u cilju sprečavanja njenog zagađenja
 • Obezbedili svest o opasnostima i rizicima koji proističu iz obavljanja registrovanih delatnosti u okviru COM-4T, zbog čega će kontinualno sprovoditi identifikaciju opasnosti, procenu i kontrolu rizika
 • Štedili resurse i energiju, smanjili ili eleminisali upotrebu štetnih materija i kontrolisano postupali sa otpadom
 • Obezbedili zdrava i bezbedna radna mesta, sa težnjom ka nultom nivou rizika za zaposlene, ugovarača i posetioce
 • Obavljali svoje poslovne aktivnosti u skladu sa važećim zakonima i propisima o zaštiti životne sredine i iz oblasti zaštite zdravlja i bezbednosti na radu, kao i drugim internim i eksternim zahtevima iz ovih oblasti sa kojima se organizacija saglasila
 • Vrednovali usaglašenost integrisanog sistema menadžmenta zaštitom životne sredine i zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu sa propisima sa kojima se saglasila organizacija u cilju poboljšanja ovog integrisanog sistema
 • Razmatrali mišljenja i sugestije zainteresovanih strana i informisali ih o sopstvenom opredeljenju za zaštitu životne sredine i zaštitu zdravlja i bezbednosti na radu

Opšti ciljevi integrisanog menadžment sistema su:

 • Isporuka proizvoda/usluga u ugovorenom kvalitetu, obimu i roku,
 • Povećanje zadovoljstva korisnika,
 • Rešavanje zahteva za tehničkom podrškom u definisanim vremenskim okvirima,
 • Obezbeđenje poverljivosti, dostupnosti i integriteta informacionih resusra,
 • Eliminisanje negativnog uticaja na životnu sredinu.
 • Nulti nivo povreda na radu.
 • Nulti nivo izgubljenog vremena zbog povreda na radu.