Objedinjena LAN pristupna mreža | com4t
Resenja » Infrastruktura » Objedinjena LAN pristupna mreža

Objedinjena LAN mreža, okosnica svakog implementiranog servisa, predstavlja lokalnu osnovu moderne IT korisničke infrastrukture. Prenos objedinjenih usluga – glasa, videa, podataka – na brz, inteligentan i efikasan način predstavlja imperativ u dizajnu, implementaciji i radu savremenih LAN mreža.

Tradicionalno posmatrane LAN mreže koncipiraju se na tri osnovna nivoa – pristupnom, distributivnom i centralnom. Na svakom od njih postoje savremena rešenja koja COM-4T može da ponudi svojim korisnicima.

local area network lan.jpg

Pristupni svičevi pružaju mogućnost prilagođavanja vaše mreže zahtevima biznisa i aplikativnim servisima koje nudite. Konvergencijom žičnih i bežičnih LAN okruženja i njihovom kontrolom sa jedinstvene platforme, u stanju smo da ponudimo širok spektar distribuiranih servisa sa implementiranim bezbednosnim, aplikativnim i programabilnim funkcijama.

Uvodjenjem Cisco ONE (Open Network Environment) tehnologije, pristupni nivo objedinjene LAN mreže dobija mogućnost implementacije softverski definisanih mrežnih (SDN) funkcija koje predstavljaju budućnost mreža i servisa koji u njoj postoje.

LAN kompaktni svičevi nude mogućnost implementacije u uslovima limitiranih žičnih i strukturno kabliranih sistema, sa jedinstvenom karakteristikom nepostojanja ventilatora za hlađenje (fanless)

Na distibutivnom i centralnom nivou LAN mreže potrebne su performantne i pouzdane svič šasije, sa mogućnošću skalabilnog proširenja u smislu servisnih modula i mrežnih servisa koji mogu zadovoljiti svaki biznis. Visoka dostupnost je standard na ovim nivoima mreže koji mora biti zadovoljen. Rešenja koja COM-4T ima u ponudi bazirana su na savremenim tehnologijama i u potpunosti su usaglašena sa validiranim i dokazanim dizajn rešenjima modernih LAN mreža.

Data centri sa fizičkim i virtuelnim mrežnim okruženjima su zasebna infrastrukturna kategorija u kojoj COM-4T sa Cisco rešenjima nudi izuzetne proizvode koji su skalabilni, kontinualno dostupni i fleksibilni po pitanju mrežnog saobraćaja. Sva rešenja su usko implementirana sa vodećim vendorima virtuelizacije – VMware, Hyper-V, XEN Citrix, KVM

Šta COM-4T može da uradi za Vas?

  1. Revizija i mapiranje postojeće LAN pristupne mreže
  2. Analiza svih neophodnih procesa i biznis zahteva
  3. Planiranje nove pristupne LAN mreže
  4. Izrada dijagrama pristupne LAN mreže
  5. Predlog infrastrukturnog rešenja
  6. Implementacija pristupne LAN mreže
  7. Nadogradnja pristupne LAN mreže
  8. Implementacija Sistema za monitoring mreže
  9. Održavanje pristupne LAN mreže