SDN – Softverski definisana mreža | com4t
Resenja » Infrastruktura » SDN – Softverski definisana mreža

Softverski definisana mreža (SDN) je moderna arhitektura čiji smisao je u postojanju dinamičkog, upravljivog i adaptivnog koncepta kojim se obezbeđuje visoko-propusna mreža potrebna današnjim aplikativnim servisima.

Koncept SDN-a baziran je na razdvajanju logike koja upravlja kontrolom slanja saobraćaja (control-plane) od logike koja zapravo vrši transport saobraćaja ka njegovoj destinaciji (data-plane). Takođe, mora postojati i određeni mehanizam kojim se obezbeđuje da navedene logičke celine međusobno komuniciraju – i tu dolazimo do trenutno aktuelnih rešenja koje COM-4T može da ponudi svojim potencijalnim korisnicima – prvo u vidu Cisco ACI (Application Centric Infrastructure) rešenja, i drugo u vidu VMware NSX platforme koja obezbeđuje SDN funkcionalnost.

Cisco ACI infrastruktura namenjena je data centrima i aplikacijama koje u njemu postoje. Model po kom aplikacija inteligentno zahteva od mreže određene resurse za svoj rad zadovoljen je uvođenjem SDN-a i polisa na svim nivoima – počev od mreže, serverske infrastrukture, skladišta pa sve do bezbednosnih aspekata. Samo ACI rešenje bazirano je na interoperabilnosti sa svim vodećim vendorima prisutnim u današnjim data centrima, na svim nivoima, kao i otvorenim standardima tipa OpenStack.

Fizička arhitektura podrazumeva korišćenje Cisco Nexus 9000 serije svičeva koja se lako može uklopiti u postojeće mrežno, data centar okruženje korisnika. Čitav koncept baziran je na postojanju visoko dostupne i pouzdane mreže na 2 nivoa – Spine Leaf.

COM-4T, VMware enterprise partner, nudi mogućnost dizajna i implementacije SDN-a baziranih na NSX platformi ovog vendora. Baš kao u slučaju ESXi hipervizor proizvoda gde je ovaj vendor obezbedio serversku virtuelizaciju, NSX platformom se obezbeđuje mrežna virtuelizacija i sa njom SDN platforma kao takva. Virtuelne mreže se programabilno obezbeđuju nezavisno od postojećeg hardvera ispod njih – sve se rešava u softveru i ne postoje nikakve fizičke komponente koje se uvode NSX platformom.

NSX uvodi čitavu liniju virtuelnih logičkih komponenata buduće SDN bazirane mreže u vidu potrebnih svičeva, rutera, firewall-a, load balancers uređaja kao i adekvatne VPN i QoS funkcionalnosti. Integracija sa postojećim i third-party proizvodima na nivou mreže i bezbednosti se ostvaruje putem standardnih i otvorenih API-ja tako da postojeća infrastruktura ostaje u funkciji kao i do sada – samo postaje „pametnija“!

Šta COM-4T može da uradi za Vas?

  • Pregled i analiza postojeće mrežne infrastrukture
  • Analiza svih neophodnih procesa i biznis zahteva
  • Planiranje nove SDN mreže
  • Izrada dijagrama SDN mreže
  • Predlog rešenja mreže
  • Implementacija SDN mreže
  • Nadogradnja SDN mreže
  • Održavanje SDN mreže